سیستم محاسبه تخفیف :
 

مبلغ خريد :

تومان
مبلغ نهایی : تومان